sangju samg mu phoenix
12/02/01


チームデータ/2012年選手名鑑
過去のデータ:2011年/2010年/2009年/2008年/2007年/2006年/2005年/2004年/2003年/2002年(2002年にプロ化の為それ以前のデータはありません。